Poniższe przepisy stanowią wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej w Przyjmie dostępnego w całości w zakładce dokumenty https://spprzyjma.edu.pl/index.php/dokumenty/

§ 65.

2. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:

6) w szkole obowiązuje zakaz korzystania urządzeń elektronicznych MP3, MP4 iPod itp.,

7) dopuszcza się przynoszenie do szkoły telefonów komórkowych. Uczniów tych obowiązują zasady określone poniżej:

1) uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w sekretariacie szkoły, na lekcji i podczas imprez szkolnych tylko za zgodą nauczyciela. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób,

2) gdy zaistnieje sytuacja konieczna uczeń korzysta z telefonu komórkowego na przerwie w obecności nauczyciela, w innym przypadku telefon ma być wyłączony i schowany,

3) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zgubienie czy kradzież sprzętu elektronicznego,

4) uczeń przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy.

5) W przypadku naruszenie wyżej wymienionych zasad uczeń zostaje ukarany pisemną uwagą w dzienniku elektronicznym. Trzykrotne wpisanie uwagi skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.